در اندیشه ی باران

...و خدایی که در این نزدیکیست ...ودر اندیشه من!و من در اندیشه باران

آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
7 پست
تنها
1 پست
شروع
1 پست
برو
2 پست
گلها
2 پست
دوباره
2 پست
sasawli
6 پست
باز
3 پست
بارون
5 پست
این_جا
1 پست
می_بارد
1 پست
همه
4 پست
تنهایی
4 پست
گل
3 پست
من
4 پست
حرفی
1 پست
ندارم
2 پست
تو
2 پست
با
1 پست
کنکور
1 پست
حال
1 پست
فقط
1 پست
روشنی
1 پست
بخوانند
1 پست
باهم
1 پست
خدا
3 پست
شب_و_سکوت
1 پست
درس
1 پست
خودم
1 پست
خودت
1 پست