آرومم اما غمگین

چرا اون جور که می خوام نمی تونم زندگی کنم؟خنثی دلم می خواد برم دنیا رو بگردم... عکاسی کنم..بخندم..هر کاری که با انجامش اروم می گیرم کنم نه اینکه مجبوری...

نه کسی کنارم هس که من و بفهمه نه کسی می خواد که بفهمه...

تنها تر از همیشه ام...

خسته تر از همیشه...

دارم افسرده می شم....

کاش بشه بخندملبخند!!!!!!!!!!!!!!

/ 3 نظر / 12 بازدید
دوست

غمگین نباش.. من کنارتم

تنها

نمیدونم اما فک کنم باید یه کمم خودت و پیدا کنی

ارزو

بخند تا خندون بمونی